Detoxikace těla - Mary Staggs Bodydetox

Trápí vás celulitida, otoky, křečové žíly, artritida, chronický únavový syndrom, kožní problémy, migréna, deprese a nervové problémy, zažívací potíže…?

Konečně je tady účinná pomoc.

Revoluční metoda k upevnění zdraví.

Celý svět je jeden jediný oceán elektromagnetických energetických polí, která – ať už se projevují jako vlnění nebo jako částice — mají dvě společné charakteristiky: - obsahují elektrické a magnetické složky, které vůči sobě vibrují v pravém úhlu - pohybují se rychlostí světla

Mají-li buňky zdravého lidského organismu záporný potenciál v rozmezí 70-90 milivoltů, probíhá absorpce živin a vylučování toxinů normálně. Oproti tomu stresované nebo poškozené buňky vykazují záporný potenciál v rozmezí 10-20 milivoltů. Takové buňky přijímají minimum živin a vylučují minimum toxinů.

Přístroj Mary Staggs Detox napomáhá optimalizaci záporného potenciálu a uvádí lidský organismus do ideální bioenergetické rovnováhy. Lidská chodidla mají obrovskou spoustu pórů, mazových žláz, nervových zakončení a reflexních bodů. Mazové žlázy jsou těsně spojeny se sítí jemných kapilár, nejmenších krevních cév. Určité body na chodidlech odpovídají jistým orgánům a systémům v těle, takže je lze stimulovat tlakem na různé body. na tomto principu je založena i reflexní terapie; z podobně celostního přístupu vychází indická ayurvéda a tradiční čínská medicína.

Podle akupunktury, reflexologie, kineziologie a mnoha dalších disciplín existují v těle energetické dráhy. Stimulace, deakcelerace a vyrovnávání tělesných bioenergií – to vše již bylo vědecky prokázáno. Fyzikové, chemikové, biologové, lékaři, psychiatři a psychologové z mnoha světadílů přispěli svými objevy k obohacení našeho vědění na tomto poli.

Přístroj Mary Staggs Detox vychází z těchto principů a navazuje na dílo dr. Royala Raymonda Rifeho, který vynalezl a zkonstruoval univerzální prizmatický mikroskop, nejsilnější mikroskop na světě, jenž mu umožnil roku 1920 objevit virus lidské rakoviny. Později ještě objevil frekvenci elektromagnetické energie, která dokázala zničit virus rakoviny, když se na něj namířila. Zkonstruoval přístroj, jenž vysílal energetické pole a dokázal ničit virus rakoviny v tělech pacientů. Jednou z cest, které na Rifeho výzkumy dnes navazují, je tzv. vibrační medicína. Je definována jako metoda, která se pokouší léčit nemoc a transformovat lidské vědomí prací s energetickými strukturami, které řídí fyzické projevy života. Tvrdí, že lze lidi vyšetřovat elektrickými přístroji, které vyrábějí magnetismus – což naznačuje, že máme vnitřní cirkulující jádro obsahující železo (hemoglobin) a elektrickou aktivitu vytvářenou především srdcem a mozkem (aktivita EKG a EEG).

Ačkoli na Západě se vibrační medicína praktikuje poměrně krátkou dobu, na nejrůznějších místech planety je odpradávna součástí tradiční praxe – odhaduje se, že téměř sto tradičních kultur používá některou z forem energetické práce. Existuje mnoho technik, které spadají do této kategorie, včetně akupunktury, akupresury, elektromedicíny, bioelektrické stimulace a elektromagnetických energií.

Práce s energiemi léčí pomocí „rezonance“. Atomy, které tvoří fyzické tělo, jsou tvořeny pohybujícími se částicemi s různými elektrickými náboji. Všechny substance těla jsou zhotoveny z těchto pohybujících se částic. A tak ačkoli vypadá pevně, je každá buňka vlastně v pohybu – neboť je vytvořena z energetických vln. Práce s  energiemi zároveň může léčit tak, že ovlivňuje rytmus, frekvenci, vlnovou délku a elektromagnetické náboje těla. Chcete jednoduchý příklad působení rezonance? Zamyslete se tedy nad tím, jak na vás působí hudba. Může změnit vaši náladu, způsobit bolest a dokonce ji můžete vnímat fyzicky, je-li moc hlasitá. Je tomu tak proto, že energetické vlny ve vašem těle se změní, jakmile začnou rezonovat s energetickými vlnami hudby.

Dr. Robert O. Becker, jenž se věnuje otázce regenerace tělesných částí, objevil, že řídící systém, který iniciuje, reguluje a zastavuje léčení je elektrický. Přítomnost elektromagnetického aspektu v těle byla opakovaně demonstrována. Například elektromagnetické pole produkované mozkem je snadno zjistitelné a dá se měřit a analyzovat několik stop od hlavy.

Kromě elektrických frekvencí svalů, mozku a srdce existuje ještě jiné energetické pole, o menší amplitudě a vyšší frekvenci. Tato elektromagnetická energie je osmkrát až desetkrát rychlejší než ostatní biologická elektřina zjištěná na povrchu těla a asi polovičně až třetinově silná jako napětí nehybného svalu vyjádřené v milivoltech. Lidské tělo, jak dobře víme, je tvořeno převážně vodou. Krev, intersticiální a intracelulární tekutiny, ač oddělené různými membránami, jsou slané roztoky, které existují v těsném vzájemném vztahu. Jsou-li do elektrolytické lázně přístroje Mary Staggs Detox vloženy nohy nebo ruce, vznikne spojení mezi tělesnými tekutinami a vodou, neboť obojí je slané. Metoda Mary Staggs Detox je založena na elektrolýze a podporuje přirozenou detoxikaci, která tělu umožňuje upevnit zdraví. Detoxikace je založena na bioenergetické stimulaci různých tkání, orgánů a systémů, které potom mohou lépe vykonávat svoji detoxikační funkci. Tato stimulace pomáhá obnovit rovnováhu, která zase pomůže upevnit naše zdraví.

Elektrolýza v lázni způsobuje uvolňování různých substancí v důsledku štěpení molekul vody. Ty se přemísťují k elektrodám, nebo jsou jimi vylučovány, a probíhá transformace, která vyústí ve srážení částeček ve vodě, změnu její barvy a uvolňování plynů, a to silně ovlivňuje náš organismus. Bioenergetické proudění vyvolané v těle má stimulující účinek na mikrocirkulaci, může pomoci odstranit překážky a podpořit činnost tkání, orgánů a systémových funkcí.

Veškeré tyto parametry, totiž:

- bioenergie tvořená mřížkou, - elektrolytická voda ve vaničce spolu se schopností vody přenášet informace, - přítomnost mazových žláz a reflexních bodů nebo zón na chodidlech a - neustálé bioenergetické proudění v těle

tak jsou integrovány do ionizační detoxikační metody Mary Staggs Detox a využity k iniciování procesu, jenž umožňuje obnovit rovnováhu potřebnou k upevnění zdraví.

Elektrolýza způsobuje srážení částeček rozpuštěných ve vodě stejně jako těch, které jsou na kůži či v pórech nohou (resp. rukou) ponořených ve vaničce. Voda se díky svému obsahu iontových solí zmagnetizuje, a protože toto elektromagnetické pole je zachytáváno tělními tekutinami, šíří se do celého těla. Četné reflexní zóny na nohou (resp. rukou) jsou ve vaničce stimulovány elektromagnetickou energií a tyto stimuly se přenášejí do různých orgánů a systémů.

Výsledkem je uvolnění usazenin a odpadních látek a přirozená stimulace orgánů, které mají na starosti odvodňování a vylučování škodlivých látek z těla. Aby mohla vůbec proběhnout elektrolýza, je zapotřebí ionizovaný roztok, jenž uzavře elektrický obvod mezi oběma elektrodami.

Přístroj Mary Staggs Ionic Detox zahrnuje generátor pro výrobu stejnosměrného proudu, řídící jednotku, dvě spirálovité elektrody (ionizační mřížka — array) a vaničku s elektrolytem.

Mřížkou prochází proud o síle pouhých 2,5 ampér, takže celá kúra je naprosto bezpečná.

Když se přístroj Mary Staggs Detox zapne, probíhá elektrolýza provázená ionizací vody. To má za následek utváření pevných částeček, které se ukládají na dně vaničky nebo se vznášejí na hladině, lze je vidět prostým okem stejně jako zabarvování vody. Migrací iontů v elektrolytickém roztoku vzniká ve vaničce elektrický proud. Pohyb elektronů od anody vytváří v obvodu externí proud. Elektrony se pohybují od katody (-) k anodě (+).Výskyt barev, bublin a změn povrchového napětí vody stejně jako změny hodnot pH vody, naznačují, že ve vaničce detoxikačního přístroje probíhá elektrolýza a vytvořilo se v ní elektromagnetické pole.

Ionizační detoxikace nabízí rychlou, účinnou a bezpečnou metodu stimulace a vyvážení bioenergetických polí těla, zlepšuje funkčnost orgánů a podporuje autodetoxikaci. Mějte na paměti, že pokud je vám třicet, čtyřicet nebo padesát, strávili jste stejně tolik let tím, abyste se “dopracovali” ke svému současnému zdravotnímu stavu a toxicitě. Proto vám vřele doporučujeme, abyste pravidelně a průběžně podstupovali stimulační a detoxikační kúru v přístroji Mary Staggs Detox.

      

Průběh detoxikace

Po zapnutí přístroje Mary Staggs Detox začne probíhat elektrolýza provázená ionizací vody; kladné ionty směřují ke katodě a záporné k anodě. Tato elektrolýza způsobuje vylučování látek, obsažených ve vodě a v pórech a mazových žlázách nohou či rukou, které jsou ponořeny ve vaničce.

Postupně se objevují bubliny a pevné částečky, které se usazují na dně vaničky nebo se vznášejí na vodní hladině. Jsou dobře vidět, neboť se zabarvují, většinou do žluta, hněda, zelena nebo do černa.

Zároveň se přitom mění hodnota pH vody.

Migrací iontů v elektrolytickém roztoku vzniká ve vaničce velmi slabý elektrický proud. Přitom se vytváří elektromagnetické pole, které stimuluje reflexní zóny na nohou či rukou. Tyto stimuly jsou prostřednictvím tělesných tekutin předávány tělesným orgánům a systémům a pomalu se šíří po celém těle.

Elektrolýza ve vodní lázni způsobuje v důsledku štěpení molekul vody uvolňování mnoha různých substancí. Tyto substance se přemísťují k elektrodám, nebo jsou jimi naopak vylučovány. Zároveň probíhá transformace, která vyústí ve srážení částeček ve vodě, změnu její barvy a uvolňování plynů. To vše aktivně ovlivňuje lidský organismus.

Bioenergetické proudění vyvolané v těle má stimulující účinek na mikrocirkulaci v oblasti dolních (resp. horních) končetin, pomáhá odstranit energetické bloky a překážky a podporuje činnost měkkých tkání, tělesných orgánů a systémových funkcí.

Elektrolýza způsobuje srážení částeček rozpuštěných ve vodě a zároveň mikročásteček na kůži nebo v pórech nohou (event. rukou) ponořených ve vaničce.

Výsledkem je uvolnění usazenin a odpadních látek a přirozená stimulace orgánů, které mají na starosti odvodňování a vylučování škodlivých látek z těla.

Během detoxikace popisují lidé nejrůznější pocity. Někteří cítí mravenčení, píchání nebo třeba i mírnou bolest. To může být způsobeno bioelektrickým polem vytvořeným přístrojem Mary Staggs Detox, které je absorbováno a využíváno tělesnými tkáněmi, orgány a systémy. Dochází k rozbíjení bioelektrických bloků, což opět dokazuje účinnost tohoto procesu.

Někteří lidé cítí silný příliv energie zejména v levé části těla. u některých osob se objevují mírné bolesti v orgánech, které dlouhodobě pociťují jako oslabené nebo nemocné, například ledviny, žlučník nebo štítná žláza.

Jsou-li však tyto pocity nepříjemné, je možné klidně přerušit kúru a pokračovat v ní po dvou až třech dnech, přičemž ji lze postupně prodlužovat až do půlhodiny.

Během kúry je žádoucí odložit šperky či elektronické přístroje, například mobil.Tyto předměty by totiž mohly narušovat bioelektromagnetické pole, neboť vysílají magnetické či rádiové vlny. Čím je toto pole čistší, tím lépe.

Doporučuje se popíjet vodu, je dobře nepodstupovat ji s prázdným žaludkem a nekouřit během ní ani alespoň půlhodinu poté.

Doporučená doba koupele je u dospělých a dětí nad 13 let 30 minut, protože cyklus výměny krve (průtoku krve celým organismem) trvá u dospělých lidí asi 20 minut. Koupel kratší než 20 minut proto nijak zvlášť nepomůže. u dětí je tento cyklus kratší, a proto by děti ve věku 8 až 13 let měly absolvovat pouze dvacetiminutovou koupel a děti ve věku 5 až 8 let pouze patnáctiminutovou koupel.

Doporučené použití

Hlavní zásady

 • Detoxikujte vždycky v dobře větrané místnosti
 • Během léčebné kúry pijte vodu nebo čistící čaje
 • Nikdy nepodstupujte kúru s prázdným žaludkem. To platí zejména pro osoby trpící hypoglykémií,
 • Detoxikaci používejte vždycky jako poslední část jakékoli terapie
 • Nekuřte během kúry ani půl hodiny po ní
 • Edematičtí pacienti s oběhovými problémy vkládají do vaničky ruce namísto nohou
 • Dobrých výsledků dosahujeme s pacienty, kteří detoxikují pozdě odpoledne až večer. Ti nám sdělují, že potom spí velice dobře. Těm, kdo se po kúře cítí příliš nabiti energií, doporučujeme detoxikovat ráno. To je vždy lépe probrat s lékařem.

Doporučené indikace

 • Normální doporučené užívání – třikrát týdně u normálně silných osob a jednou týdně u velmi slabých osob
 • Akutní respirační potíže, třikrát týdně
 • Chronické respirační potíže, jednou týdně
 • Akutní hepatické problémy, třikrát týdně
 • Chronická hepatitida, jednou týdně
 • Chřipka u pacientů se silnou konstitucí, dvakrát denně dva až tři dny
 • Chřipka u pacientů se slabou konstitucí, jednou za dva dny
 • Chronické oběhové problémy, jednou týdně
 • Zažívací problémy, dvakrát týdně
 • Po vypití velkého množství alkoholu nejdříve za dva dny
 • Při potížích souvisejících se stresem třikrát týdně
 • U nemocí nebo infekcí močových cest (například u cysticidy) považujeme za optimální dvě až tři kúry týdně, dobré je pít přitom brusinkovou šťávu
 • Ženské nemoci, dvakrát až třikrát týdně, není-li pacientka příliš slabá, jinak pouze jednou týdně
 • Mužské nemoci, dvakrát až třikrát týdně
 • Artritida a revmatické potíže, dvakrát nebo třikrát týdně; u geriatrických nebo velice těžkých případů dbejte na to, aby pacient detoxikoval poprvé nohama a podruhé rukama
 • Bolesti hlavy lze zpravidla odstranit dvěma kúrami týdně
 • Děti poloviční dobu a pouze dvakrát týdně

 

Cena

350 Kč

 

OBJEDNEJTE SE

 

NEBO SE PTEJTE
 
 
Aleny Bajtošové
na tel. +420 608 173 790
nebo vyplněním tohoto formuláře:

Facebook

Kde nás najdete

Kontakt

CENTRUM LÉČBY LUPÉNKY, VITILIGA
a dalších kožních nemocí MŮJ ČLOVĚK

Poliklinika Medika
Kateřinská 34, Praha 2

Po - Pá: 8.00 - 18.00

Tel.: +420 608 173 790
Email: alena@mujclovek.cz

Doporučujeme navštívit:Laminine - restart zdraví